LAUNE Gyártáskiszolgálás Kft.

Adatkezelési tájékoztató

A LAUNE Gyártáskiszolgálás Kft. (1081 Budapest, Kun utca 4. fsz. 7., képviseletében: Pásztor Róbert László ügyvezető igazgató) (a továbbiakban: Adatkezelő) kijelenti, hogy aláveti magát az alábbi tájékoztatóban foglalt rendelkezéseknek. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelését szabályozza:

www.laune.hu

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Név: LAUNE Gyártáskiszolgálás Kft.
Székhely: 1081 Budapest, Kun utca 4. fsz. 7.
E-mail: info@laune.hu
Telefon: 06-56-515-015

LEGFONTOSABB FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK (a könnyebb értelmezhetőség
érdekében)

Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, email címe, arcképe, hangja, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az ezekből levonható következtetés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelősségű társaság), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. egyesület), amely meghatározza az adatok kezelésének célját, illetve meghozza és végrehajtja vagy végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.

Adatkezelés: az adatokon végzett művelet, így például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése, megsemmisítése, kép- vagy hangfelvétel készítése stb.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így például az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
A személyes adatok:

  1. a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
  2. b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
  3. c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
  4. d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
  5. e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
  6. f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

ADATKEZELÉS

A www.laune.hu weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvételkor a következő adatok megadása szükséges:
név, e-mail cím, telefonszám, cégnév, irányítószám

Adatkezelés célja: az érintett által elküldött üzenetre történő válaszadás és az ehhez szükséges kapcsolattartás. Adatkezelés időtartama: cégünk, mint adatkezelő a kapcsolattartás során felvett adatokat addig kezeli, míg az érintett üzenete megválaszolásra nem kerül, vagy az egyéb kapcsolatos ügyintézés le nem zárul.

Adatkezelés jogalapja: a személyes adatok kezelése az érintett –jelen tájékoztatás ismeretében adott- önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett ezen hozzájárulását az üzenet elküldése előtt a vonatkozó mező bejelölésével adhatja meg.
A www.laune.hu weboldalon keresztül történő ajánlatkéréskor a következő adatok megadása:
név, e-mail cím, telefonszám, cégnév, irányítószám, egyéb üzenet

Adatkezelés célja: az érintett által elküldött ajánlatkérésre történő válaszadás és az ehhez szükséges kapcsolattartás. Adatkezelés időtartama: cégünk, mint adatkezelő az ajánlatkérés során felvett adatokat addig kezeli, míg az érintett kérése megválaszolásra nem kerül, vagy az egyéb kapcsolatos ügyintézés le nem zárul. Adatkezelés jogalapja: a személyes adatok kezelése az érintett –jelen tájékoztatás ismeretében adott- önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett ezen hozzájárulását az üzenet elküldése előtt a vonatkozó mező bejelölésével adhatja meg.

ADATFELDOLGOZÓ (fentiekben nevesített adatkezelések vonatkozásában)
Tárhely-szolgáltató
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Berta László
Mobil: +36-70/364-2297
E-mail: laszlo.berta@insms.net
Web: www.insms.net
KMAK Kelet-Magyarországi Adatközpont Kft.
5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 4.
(Vízügyi Székház) 3.333

MIK AZ ÖN JOGAI A SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓAN?

Ön a következő jogokkal rendelkezik, és ezeket az info@laune.hu e-mail címen keresztül gyakorolhatja:

Hozzáférési jog

Joga van visszaigazolást kapni arról, hogy cégünk feldolgoz-e Önnel kapcsolatos személyes adatokat, vagy sem, valamint hozzáférhet a cégünk rendelkezésére álló, Önnel kapcsolatos személyes adatokhoz.

A helyesbítés joga

Jogában áll kérni, hogy cégünk helyesbítse személyes adatait, amennyiben azok pontatlanok, vagy kiegészítse azokat, ha nem teljesek.

Az adatok tárolásának megszüntetéséhez vagy törléséhez való jog

Kérheti, hogy személyes adatait töröljük, amennyiben – egyéb okok mellett – az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat összegyűjtötték.

Korlátozási jog

Joga van kérni az adatok feldolgozásának korlátozását, amely esetben azokat kizárólag a reklamációk gyakorlására vagy védelmére tartjuk fenn.

A hordozhatósághoz való jog

Önnek joga van személyes adatait strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megkapni, és azokat egy másik félnek átadni, amennyiben az adatkezelés beleegyezésen vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik.

Kifogásoláshoz való jog

Kifogásolhatja, hogy személyes adatai cégünk nyilvános vagy jogos érdekeken alapuló kezelése tárgyát képezzék, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben cégünk leállítja az adatfeldolgozást, kivéve a kényszerítő jogos indokokból történőeket, vagy az esetleges reklamációk gyakorlását vagy védelmét.

Automatikus egyéni döntések

Önnek joga van arra, hogy ne képezze kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntések tárgyát, ideértve a profilalkotást is, amely joghatással bírhat Önre, vagy hasonló módon érintheti Önt. Az ilyen jog gyakorlása azonban nem lehetséges, ha az ilyen döntésre az Ön és cégünk közötti szerződés megkötéséhez vagy végrehajtásához van szükség; vagy ha a cégünkre alkalmazandó jog szerint engedélyezett, feltéve, hogy megfelelő intézkedéseket hoz az Ön jogai, szabadságjogai és jogos érdekei védelme érdekében; vagy ha az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. Reklamáció benyújtásához való jog Joga van reklamációt benyújtani a magyar felügyeleti hatósághoz. (elérhetőségek lentebb)

Hírlevél

Hírlevél küldésre a Mailchimp hírlevél küldő online szolgáltatást használjuk.

MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
Cím: 675 Ponce De Leon Ave NE,
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

https://mailchimp.com/legal/

Ön bármikor visszavonhatja az elektronikus hírlevelek küldéséhez való hozzájárulását a hírlevelekben található leiratkozási linken keresztül.

Mi az a “süti”?

A “cookie” vagy “süti” egy kisméretű fájl, amely a a számítógép böngészési előzményeit tárolja (nyelvi beállítások, csatlakozási idő, látogatott oldalak, stb.). Ezek a cookie-k nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyből Önt azonosítani tudhatnánk. A sütik kis szövegfájlok, amelyek a számítógépen tárolódnak.

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Inc. által szolgáltatott internetes elemzési szolgáltatást használja. Az IP-címek csak névtelenül kerülnek feldolgozásra, hogy ne lehessen személyekhez kötni őket.

A Google Analytics cookiek a weboldal teljesítményét mérik. Ezek a sütik nem tárolnak személyes információkat, az adatokat név nélkül kezelik. Google által kezelt sütikről: https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

Ön megakadályozhatja a sütik által létrehozott, a weboldal Ön általi használatával kapcsolatos adatok gyűjtését a következő böngésző-bővítmény letöltésével és telepítésével. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐK

A kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Ha az a nem várt helyzet állna elő, hogy cégünk nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Cégünk, mint adatkezelő és az előzőekben bemutatott adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

ADATVÉDELMI INCIDENS

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, cégünk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst cégünk indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával az után, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Cégünk adatkezeléssel kapcsolatos esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

LAUNE Gyártáskiszolgálás Kft. • 1081 Budapest. Kun utca 4. fsz. 7. • Tel: 56-515-015 • Fax: 56-515-016 • info@laune.hu • www.laune.hu

Szolnok, 2018. május 25.

Keresse kereskedelmi vezetőinket!

Kapcsolat