Laune > Adatkezelési tájékoztató

LAUNE Gyártáskiszolgálás Kft. • 1081 Budapest. Kun utca 4. fsz. 7. • Tel: 56-515-015 • Fax: 56-515-016 • info@laune.hu • www.laune.hu
Adatkezelési tájékoztató

A LAUNE Gyártáskiszolgálás Kft. (1081 Budapest, Kun utca 4. fsz. 7., képviseletében: Pásztor
Róbert László ügyvezető igazgató) (a továbbiakban: Adatkezelő) kijelenti, hogy aláveti magát az
alábbi tájékoztatóban foglalt rendelkezéseknek.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelését szabályozza: www.laune.hu
AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Név: LAUNE Gyártáskiszolgálás Kft.
Székhely: 1081 Budapest, Kun utca 4. fsz. 7.
E-mail: info@laune.hu
Telefon: 06-56-515-015
LEGFONTOSABB FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK (a könnyebb értelmezhetőség
érdekében)
Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, email címe, arcképe,
hangja, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az ezekből levonható következtetés.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelősségű társaság), illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. egyesület), amely meghatározza az adatok
kezelésének célját, illetve meghozza és végrehajtja vagy végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó
döntéseket.
Adatkezelés: az adatokon végzett művelet, így például a személyes adatok gyűjtése, felvétele,
rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése,
megsemmisítése, kép- vagy hangfelvétel készítése stb.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így
például az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása.
LAUNE Gyártáskiszolgálás Kft. • 1081 Budapest. Kun utca 4. fsz. 7. • Tel: 56-515-015 • Fax: 56-515-016 • info@laune.hu • www.laune.hu
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.
A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni
(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell
tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott
tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan
vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával
szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására
(„elszámoltathatóság”).
ADATKEZELÉS
A www.laune.hu weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvételkor a következő adatok megadása
szükséges:
 név
 e-mail cím
 telefonszám
Adatkezelés célja: az érintett által elküldött üzenetre történő válaszadás és az ehhez szükséges
kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: cégünk, mint adatkezelő a kapcsolattartás során felvett adatokat addig
kezeli, míg az érintett üzenete megválaszolásra nem kerül, vagy az egyéb kapcsolatos ügyintézés le
nem zárul.
LAUNE Gyártáskiszolgálás Kft. • 1081 Budapest. Kun utca 4. fsz. 7. • Tel: 56-515-015 • Fax: 56-515-016 • info@laune.hu • www.laune.hu
Adatkezelés jogalapja: a személyes adatok kezelése az érintett –jelen tájékoztatás ismeretében
adott- önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett ezen hozzájárulását az üzenet elküldése előtt a
vonatkozó mező bejelölésével adhatja meg.
A www.laune.hu weboldalon keresztül történő ajánlatkéréskor a következő adatok megadása
szükséges:
 név
 e-mail cím
 üzenet
Adatkezelés célja: az érintett által elküldött ajánlatkérésre történő válaszadás és az ehhez szükséges
kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: cégünk, mint adatkezelő az ajánlatkérés során felvett adatokat addig kezeli,
míg az érintett kérése megválaszolásra nem kerül, vagy az egyéb kapcsolatos ügyintézés le nem
zárul.
Adatkezelés jogalapja: a személyes adatok kezelése az érintett –jelen tájékoztatás ismeretében
adott- önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett ezen hozzájárulását az üzenet elküldése előtt a
vonatkozó mező bejelölésével adhatja meg.
ADATFELDOLGOZÓ (fentiekben nevesített adatkezelések vonatkozásában)
Tárhely-szolgáltató
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Berta László
Mobil: +36-70/364-2297
E-mail: laszlo.berta@insms.net
Web: www.insms.net
KMAK Kelet-Magyarországi Adatközpont Kft.
5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 4.
(Vízügyi Székház) 3.333

MIK AZ ÖN JOGAI A SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓAN?
Ön a következő jogokkal rendelkezik, és ezeket az info@laune.hu e-mail címen keresztül
gyakorolhatja:
Hozzáférési jog
Joga van visszaigazolást kapni arról, hogy cégünk feldolgoz-e
Önnel kapcsolatos személyes adatokat, vagy sem, valamint
hozzáférhet a cégünk rendelkezésére álló, Önnel kapcsolatos
személyes adatokhoz.
A helyesbítés joga Jogában áll kérni, hogy cégünk helyesbítse személyes adatait,
amennyiben azok pontatlanok, vagy kiegészítse azokat, ha nem
LAUNE Gyártáskiszolgálás Kft. • 1081 Budapest. Kun utca 4. fsz. 7. • Tel: 56-515-015 • Fax: 56-515-016 • info@laune.hu • www.laune.hu
teljesek.
Az adatok tárolásának
megszüntetéséhez vagy
törléséhez való jog
Kérheti, hogy személyes adatait töröljük, amennyiben – egyéb
okok mellett – az adatokra már nincs szükség abból a célból,
amelyből azokat összegyűjtötték.
Korlátozási jog
Joga van kérni az adatok feldolgozásának korlátozását, amely
esetben azokat kizárólag a reklamációk gyakorlására vagy
védelmére tartjuk fenn.
A hordozhatósághoz való
jog
Önnek joga van személyes adatait strukturált, általánosan használt
és gépileg olvasható formában megkapni, és azokat egy másik
félnek átadni, amennyiben az adatkezelés beleegyezésen vagy
szerződésen alapul, és automatizált módon történik.
Kifogásoláshoz való jog
Kifogásolhatja, hogy személyes adatai cégünk nyilvános vagy jogos
érdekeken alapuló kezelése tárgyát képezzék, ideértve a
profilalkotást is. Ebben az esetben cégünk leállítja az
adatfeldolgozást, kivéve a kényszerítő jogos indokokból
történőeket, vagy az esetleges reklamációk gyakorlását vagy
védelmét.
Automatikus egyéni
döntések
Önnek joga van arra, hogy ne képezze kizárólag automatizált
feldolgozáson alapuló döntések tárgyát, ideértve a profilalkotást is,
amely joghatással bírhat Önre, vagy hasonló módon érintheti Önt.
Az ilyen jog gyakorlása azonban nem lehetséges, ha az ilyen
döntésre az Ön és cégünk közötti szerződés megkötéséhez vagy
végrehajtásához van szükség; vagy ha a cégünkre alkalmazandó
jog szerint engedélyezett, feltéve, hogy megfelelő intézkedéseket
hoz az Ön jogai, szabadságjogai és jogos érdekei védelme
érdekében; vagy ha az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
Reklamáció
benyújtásához való jog
Joga van reklamációt benyújtani a magyar felügyeleti hatósághoz.
(elérhetőségek lentebb)
INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐK
A kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt a fenti kérelmek nyomán
hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt.
Ha az a nem várt helyzet állna elő, hogy cégünk nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán,
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk
Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
LAUNE Gyártáskiszolgálás Kft. • 1081 Budapest. Kun utca 4. fsz. 7. • Tel: 56-515-015 • Fax: 56-515-016 • info@laune.hu • www.laune.hu
AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Cégünk, mint adatkezelő és az előzőekben bemutatott adatfeldolgozó a tudomány és technológia
állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai,
valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és
súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre
annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja
ADATVÉDELMI INCIDENS
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, cégünk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az
adatvédelmi incidensről.
ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK
Az adatvédelmi incidenst cégünk indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72
órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti
hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG
Cégünk adatkezeléssel kapcsolatos esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál élhet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 Email:
ugyfelszolgalat@naih.hu
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a
továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi
követelményeiről
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
Szolnok, 2018. május 25.

Keresse kereskedelmi vezetőinket!

Kapcsolat