LAUNE Hungary Kft. - A gyárak berendezője
Valódi megoldások
a legszélesebb termékskálán!
Ingyenes tanácsadás
és helyszíni felmérés!
AJÁNLATKÉRÉS

Általános Szerződési Feltételek

A LAUNE Hungary Kft. ("Szállító") Általános Szerződési Feltételei Termékek Szállítására, illetve Szolgáltatások Nyújtására ("ÁSZF")

A jelen ÁSZF a kereskedelmi szerződésekre alkalmazandó. - Hatályos: 2020.12.01-től -

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Szállító és a Megrendelő közötti a Szállító szállítmányaival (a továbbiakban: „Szállítmányok”) és/vagy az általa nyújtandó szolgáltatásokkal kapcsolatban létrejövő szerződéses kapcsolatainak alapvető feltételeit az Vállalkozói szerződés („Vállalkozói Szerződés”) és a jelen ÁSZF szabályozza. Az Vállalkozói Szerződés a Szállító árajánlata és a Megrendelő megrendelése alapján a Szállítmányok leszállítására irányuló, a felek egybehangzó akaratnyilvánítását tükröző dokumentum. Az Vállalkozói Szerződésben nem rendezett kérdések tekintetében az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések az irányadóak. A jelen ÁSZF a Megrendelő által a Szállítótól megrendelendő Szállítmányokra vonatkozó valamennyi megrendelése tekintetében irányadó.

A jelen ÁSZF, és az Vállalkozói Szerződés együtt képezik a felek közötti, az adott Szállítmányok megrendelésére vonatkozó teljes megállapodást.  A megrendelés elküldésével a Megrendelő az aktuális ÁSZF rendelkezéseit az ÁSZF áttanulmányozását követően kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. A Megrendelő továbbá kijelenti, hogy a Ptk. 205/B.§ (2) bekezdése alapján az ÁSZF nem tartalmaz olyan feltételeket, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, valamint a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy a felek között korábban alkalmazott szerződés valamely kikötésétől eltérnek.

2. A Szállító által szállított Szállítmányok részletes felsorolását a jelen ÁSZF alapján megkötött Vállalkozói Szerződések tartalmazzák.

3. A Megrendelő árajánlatot kérhet a Szállítótól a Szállítmányokra vonatkozóan. A Megrendelőtől érkezett árajánlat kérés alapján a Szállító írásban tételes árajánlatot juttat el a Megrendelőhöz. Az árajánlat általában az alábbi tételeket tartalmazhatja: (i) a Szállítmányok megnevezését és leírását, beleértve az esetlegesen Szállító által nyújtandó szolgáltatások meghatározását és specifikációját; (ii) a Szállítmányok vételárát és a Szállító által felszámított díjakat; (iii) ajánlati kötöttség időtartamát, illetve (iv) a Szállító által feltüntetett egyéb lényeges feltételeket (pl. szállítási-, részszállítási ütemterv, teljesítési határidők, fizetési ütemterv).

A Megrendelő a részére megküldött árajánlatot írásbeli megrendeléssel, és cégszerűen aláírva jogosult elfogadni a tételes árajánlatban Szállító által meghatározott ajánlati kötöttség lejártáig. Amennyiben Megrendelő az ajánlati kötöttség lejártát követően juttatja el a jelen bekezdésben meghatározott módon aláírt megrendelést Szállítónak, akkor Szállító mentesül az ajánlati kötöttsége alól, és a megrendelés kizárólag Szállító külön, írásbeli elfogadása (visszaigazolás) útján válik kötelező érvényűvé.

Szállító ajánlati kötöttségét az adott tételes árajánlat tartalmazza. Amennyiben a tételes árajánlat nem rendelkezik az ajánlati kötöttség időtartamáról, akkor úgy kell tekinteni, hogy az ajánlati kötöttség időtartama a tételes árajánlat kézhezvételét követő harminc (30) naptári nap.

Megrendelő és Szállító között kizárólag abban az esetben jön létre Vállalkozói Szerződés, amennyiben Megrendelő a fenti bekezdésben meghatározott ajánlati kötöttség lejártát megelőzően juttatja el Szállítóhoz a Szállító tételes árajánlatában foglaltakkal tartalmilag mindenben megegyező megrendelését, illetve, ha a Szállító tételes árajánlatában foglaltakkal minden tekintetben megegyező megrendelést Szállító az ajánlati kötöttség lejártát követően kapja kézhez, és Szállító írásban nyilatkozik annak elfogadásáról. Ha a Megrendelő az árajánlat tartalma szerint rendeli meg a Szállítmányokat a Szállítótól, akkor az írásbeli megrendelés Szállító által történő kézhezvételével a felek között létrejön az Vállalkozói Szerződés.

Amennyiben a Megrendelő nem az árajánlatban meghatározott tartalommal küldi meg a megrendelést, úgy erre külön felhívja a Szállító figyelmét.  Ezen értesítés új ajánlatkérésnek minősül, ilyen esetben a Szállító az értesítés alapján új árajánlatot készít, amelyet eljuttat a Megrendelő részére.  A Megrendelő az új árajánlat kézhezvételét követően a Szállítmányokat az ÁSZF fentiekben meghatározott rendelkezései szerint jogosult megrendelni.

4. A Szállító fenntartja szellemi alkotásokhoz fűződő jogait és/vagy szerzői jogvédelem alapján őt megillető jogait az általa készített árajánlatokra, tervekre és egyéb más dokumentumokra vonatkozóan (a továbbiakban: „Dokumentumok”). Ezen Dokumentumokat a Megrendelő csak a Szállító előzetes hozzájárulása alapján teheti harmadik személyek számára hozzáférhetővé.  A Szállító kérésére a Megrendelő köteles a Dokumentumokat haladéktalanul neki visszaszolgáltatni, amennyiben a Megrendelő a Vállalkozói Szerződést nem a Szállítóval köti meg. A fenti rendelkezések a Megrendelő Dokumentumaira is megfelelően irányadóak. Ezen Dokumentumok a teljesítésben, a Szállító alvállalkozóiként közreműködő harmadik személyek számára hozzáférhetővé tehetők.

A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az árajánlatok és megrendelések, a jelen ÁSZF és a Vállalkozói Szerződés tényét, feltételeit, valamint a jelen ÁSZF és az Vállalkozói Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot bizalmasan kezelik, azt nem teszik hozzáférhetővé, illetve nem hozzák harmadik személy tudomására.  Üzleti titoknak minősül a felek gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása valamelyik fél jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné.

5. Részszállítások és részszámlázások megengedettek, kivéve, ha a felek az Vállalkozói Szerződésben ettől eltérően állapodnak meg.

6. A jelen ÁSZF-ben használt „kártérítési igény” kifejezés magában foglalja a kártalanítást indokolatlan kiadások tekintetében is.

II. ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS BESZÁMÍTÁS

1. Az árak tartalmazzák a szállítás és a csomagolás díját, kivéve, ha a felek az Vállalkozói Szerződésben ettől eltérően állapodtak meg.

Az árak a mindenkor hatályos ÁFA-t azonban nem tartalmazzák

2. Ha a Vállalkozói Szerződés értelmében a Szállító összeszerelési, illetve üzembe helyezési feladatokat is köteles végezni, és a felek másként nem állapodtak meg, a Megrendelő köteles a megállapodott díjazást és bármilyen járulékos költséget, amelyet a vonatkozó Vállalkozói Szerződés tartalmaz, így például utazási vagy szállítási költséget, vagy egyéb járulékot megfizetni.

3. A fizetéseket a Szállító által meghatározott módon, és a Vállalkozói Szerződésben rögzített devizanemben külön banki költség levonása vagy beszámítása nélkül köteles a Megrendelő teljesíteni. Ha a rendelés szerinti devizában kiállított számla összege mégis más devizában kerül utalásra, a felmerülő átváltási költséget, illetve az árfolyam-különbözetből adódó veszteséget Szállító adminisztrációs díj címén utólag kiszámlázhatja.

4. Késedelmes fizetés esetén Szállító a számla lejáratának időpontjától a kifizetésig eltelt időszakra számítva késedelmi kamat címén a jegybanki alapkamat kétszeresét számlázhatja le.

5. A Megrendelő csak olyan követeléseket számíthat be, amelyeket a Szállító írásban elismert, nem vitatottak, vagy amelyeket jogerősen megítéltek.

III. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

1. A Szállító a tulajdonjogát mindaddig fenntartja a Szállítmányok tekintetében („Tulajdonjog Fenntar-tással Érintett Áruk”), ameddig a Megrendelő a Szállítót a vonatkozó Vállalkozói Szerződésből és a jelen ÁSZF-ből származó valamennyi igény tekintetében ki nem elégítette.

2. A tulajdonjog fenntartása alatt a Megrendelő a Tulajdonjog Fenntartással Érintett Árukat nem zálogosíthatja el, illetve más módon biztosítékul nem kötheti le. A Szállítmányok szokásos kereskedelmi forgalomban és azon feltétel mellett értékesíthetők a viszonteladók számára, ha a vevő kifizeti a viszonteladónak a fenti Szállítmányok ellenértékét, vagy a tulajdonjogot akkor ruházza át a vevőre, ha a vevő az esedékes fizetést teljesíti és a viszonteladó a Szállító javára a fizetést teljesíti.

3. A Megrendelő köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szállítót, ha a Szállítmányokat lefoglalják, vagy harmadik személy részéről bármely beavatkozás történik.

4. Amennyiben a Megrendelő a fentiekben leírt kötelezettségét megszegi, fizetési kötelezett-ségének időben nem tesz eleget, vagy valamely egyéb módon kötelezettségét megszegi, a Szállító jogosult lesz az adott Vállalkozói Szerződéstől elállni, vagy azt rendkívüli felmondással felmondani, és a Tulajdonjog Fenntartással Érintett Árukat visszaszállítani, amennyiben a Megrendelő ezen kötelezettségeinek a Szállító által a szerződésszegés orvoslására meghatározott ésszerű határidőn belül sem tesz eleget. A Megrendelő köteles a Tulajdonjog Fenntartással Érintett Árukat visszaadni. Az a tény, hogy a Szállító a Tulajdonjog Fenntartással Érintett Árukat visszaszállítja és/vagy tulajdonjog fenntartását gyakorolja, vagy ezeket a Tulajdonjog Fenntartással Érintett Árukat zár alá veszi, önmagában nem jelenti az adott Vállalkozói Szerződéstől való elállást, vagy rendkívüli felmondást, hacsak a Szállító ezt kifejezetten írásban ki nem jelenti.

A számla teljes kiegyenlítésig az áru tulajdonjoga a Szállítót illetik meg. Felek a tulajdonjog fenntartás tényét ezúton elfogadják. Felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő a részére kiállított számla ellenértékét nem egyenlíti ki felszólítás ellenére sem, úgy Szállító kérhet rendőri segítséget, és rendőrséggel együtt beléphet Megrendelő telephelyére, és onnan a kiszállított, kiszámlázott, de ki nem fizetett árut elhozhatja és birtokba veheti.

5. Ha a Megrendelő a jelen ÁSZF illetve az adott Vállalkozói Szerződés szerinti bármely kötelezettségét neki felróható okból késve teljesíti, köteles a késedelem eredményeképpen a Szállítónál felmerült ésszerű többletköltségeket a Szállítónak maradéktalanul megfizetni.

IV. SZÁLLÍTÁSOK HATÁRIDEJE; KÉSEDELEM

1. Szállítási határidőkre az Vállalkozói Szerződésben foglaltak az irányadóak. A Szállító időbeli teljesítésének az a feltétele, hogy a Megrendelő minden dokumentumot, a szükséges engedélyeket és jóváhagyásokat, különösen a kapcsolódó terveket időben a Szállítónak átadja, továbbá a Megrendelő a megállapodott fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíti. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek időben, a szállítási határidők a Megrendelő késedelmével automatikusan meghosszabbodnak.

2. A határidő teljesítettnek tekintendő, ha:

  • összeszerelés és üzembe helyezés nélküli szállítás esetén akkor, amikor a Szállítmányt a Szállító az Vállalkozói Szerződésben kikötött időpontban és az Vállalkozói Szerződésben megadott teljesítési helyen a Megrendelőnek átadta. A határidő teljesítettnek tekintendő akkor is, ha a Szállítmány határidőn belüli készre jelentése esetén a Megrendelő az átvétellel késedelembe esik.
  • összeszereléssel és üzembe helyezéssel egybekötött szállítás esetén abban az időpontban, amikor az összeszerelés és az üzembe helyezés az Vállalkozói Szerződésben kikötött időpontban megtörtént.

3. Ha az Vállalkozói Szerződésben foglalt határidőket a felek vis maior, úgymint mozgósítás, háború, felkelés vagy egyéb hasonló esemény, például sztrájk vagy vesztegzár, rendkívüli természeti körülmények (árvíz, tűzvész, stb.) bekövetkezése miatt nem tartják be, akkor a határidők megfelelően meghosszabbodnak.

4. Ha a Szállító neki felróható okból késve teljesít, a Megrendelő kötbért követelhet a késedelem minden befejezett hete után, melynek összege megegyezik a Szállítmányok késedelemmel érintett és ezért használatba nem vehető része nettó árának 0,5%-val, azonban a kötbér maximális összege a késedelemben lévő Szállítmányok árának 5%-t nem haladhatja meg.

5. Késedelmes Szállítmány esetén a Megrendelő kártérítést a késedelmes Szállítmányokért a VIII. fejezet 7. pontjában foglaltak szerint követelhet.

6.Amennyiben a Megrendelő kérésére a Szállítmányok átadása több mint 1 hónappal azok készre jelentését követően történik, a Megrendelőnek raktározási díjat számolhat fel a Szállító minden további megkezdett hónapra, mely a Szállítmány érintett része bruttó árának 0,5%-a. A raktározási díj nem haladhatja meg a Szállítmány érintett része bruttó árának 5%-át. A szerződő felek bizonyíthatják, hogy magasabb, illetve bizonyos esetekben alacsonyabb raktározási díj keletkezett.

V. KÁRVESZÉLY ÁTSZÁLLÁSA

1. A kárveszély a Megrendelőre akkor száll át, amikor a Szállítmányt Szállító Megrendelőnek átadta. A Megrendelő külön írásbeli kérésére és költségére a Szállító a Szállítmányt a szokásos fuvarozási károk ellen biztosítja.

2. A kárveszély a Megrendelőre száll, ha a Szállítmány átvétele a Megrendelőnek felróható okból késedelmesen történik, vagy ha a Megrendelő alapos ok nélkül, minőségi hiba megjelölése nélkül tagadta meg a Szállítmányok átvételét.

VI. ÖSSZESZERELÉS, ÜZEMBE HELYEZÉS

Amennyiben arról a felek írásban másként nem állapodnak meg az összeszerelés és üzembe helyezés az alábbi rendelkezések szerint történik:

1. A Megrendelő saját költségére és megfelelő időben biztosítja a következőket:

  • minden föld- és építési munkálat, illetve az Vállalkozói Szerződés tárgyát nem képező kiegészítő munkálatok elvégzését, ideértve a szükséges személyzet, az építő anyagok, valamint a szerszámok biztosítását,
  • az anyagmozgatáshoz és szereléshez szükséges emelőgépek, és egyéb eszközök üzembe helyezését.
  • energia és vízszolgáltatás a felhasználási ponton, ideértve a csatlakozásokat, a fűtést, és a világítást,
  • megfelelő méretű száraz és zárható helyiségeket a Szállító által elvégzendő feladatok (pl. összeszerelés, üzembe helyezés stb.) helyszínét képező munkaterületen, melyekben a gépek alkatrészeit, a műszereket, alapanyagokat, szerszámokat stb. lehet tárolni, és az összeszerelő személyzet részére biztosítandó műhelyeket és pihenő helyiségeket, ideértve a vizesblokkokat, melyek a speciális körülményeknek megfelelnek. Továbbá a Megrendelő köteles megtenni mindent olyan lépést, mellyel megvédheti a saját tulajdonát, a Szállító tulajdonát, valamint az összeszerelő személyzet tulajdonát,
  • a szükséges védőruházatot és védő eszközöket, melyek megfelelnek a különleges helyszín különleges követelményeinek.

2. Mielőtt az üzembe helyezési munkálatok megkezdődnének a Megrendelő köteles önként minden rejtetten vezetett elektromos, gáz és vízvezetékekről vagy egyéb hasonló berendezésekről rendelkezésre álló információt, valamint szükséges adatot hozzáférhetővé tenni.

3. Az összeszerelés, illetve üzembe helyezés megkezdése előtt a munka megkezdéséhez szükséges alapanyagokat és eszközöket az összeszerelés, illetve üzembe helyezés helyszínén hozzáférhetővé kell tenni, és minden előkészítő munkálatnak olyan szintet kell elérnie, hogy az összeszerelés, illetve üzembe helyezés a megállapodás szerint megkezdődhessen, és zavartalanul folyhasson. Az összeszerelés, illetve üzembe helyezés helyszíne és a helyszínhez vezető utak egyenletesek és akadálytalanok legyenek.

4. Amennyiben az összeszerelés vagy üzembe helyezés a Szállító hibáján kívüli körülmények miatt történik késedelmesen, akkor a III. fejezet 5. pontja értelmében Megrendelő köteles viselni az állásidőre eső ésszerű költségeket, illetve a Szállító vagy az összeszerelő személyzet további utazási költségeit.

5. Amennyiben a Szállító az összeszerelést vagy üzembe helyezést Vállalkozói elszámolás ellenében vállalta el, a jelen pontban foglaltakon túlmenően az alábbi rendelkezések az irányadók:

  • Megrendelő a Szállítónak megtéríti a munkaidőre, valamint a többlet-, az éjszakai-, a vasárnapi és ünnepnapi munkákra, a rendkívüli körülmények között végzett munkákra továbbá a tervezésre és felügyeletre az Vállalkozói Szerződésben kikötött díjtételeket ill. pótlékokat.
  • külön megtérítésre kerülnek még az alábbi költségek: utazási költségek, kézi szerszámok és egyéb eszközök szállítási költségei, munkavégzésre, munkaidőre, továbbá pihenő- és utazási időre, valamint az ünnepnapokra járó kiküldetési költségek.

VII. A SZÁLLÍTMÁNY ÁTVÉTELE

A Megrendelő nem jogosult a Szállítmány átvételét kisebb hibákra hivatkozva megtagadni. Kisebb hibának tekintendő valamely Szállítmány olyan hibája, amely az adott termék rendes működése körében történő használatát lényeges mértékben nem befolyásolja és az adott Szállítmány funkcionalitását, működését, karbantartását és fejlesztését nem érinti.

VIII. MINŐSÉGI HIBA

A Szállító a minőségi hibákért (a továbbiakban: „Hiba”) alábbiak szerinti felelősséggel tartozik:

1. A Szállító saját belátása szerint köteles ingyenesen megjavítani vagy kicserélni a hibás Szállítmányt, illetve újból teljesíteni a hibás szolgáltatást feltéve, hogy a Hiba a kárveszélyviselés átszállásakor már létezett.

2. A kijavításra, illetve kicserélésre irányuló követelések elévülése a Ptk-ban meghatározott elévülés kezdetétől számított hat hónap, és hasonlóképpen ugyanez a szabály vonatkozik az elállásra és az árleszállításra is. Nem alkalmazható ez a szabály, ha valamely jogszabály hosszabb kötelező alkalmassági időtartamot ír elő valamely Szállítmány vonatkozásában. Az elévülés félbeszakadására és az elévülési idő újrakezdésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket nem érintik.

3. Megrendelő köteles a Hibáról haladéktalanul írásban jelentést tenni a Szállító részére.

4. A Szállító köteles a hibás Szállítmányokat ésszerű időn belül kijavítani vagy kicserélni.

5. A megállapodott minőségtől való jelentéktelen eltérés, a természetes elhasználódás illetve károsodás esetén a Megrendelő nem támaszthat igényt a Hibára hivatkozva, amely a kárveszély viselés átszállását követően szándékos, vagy gondatlan kezelésből, túlzott terhelésből, nem megfelelő eszköz használatából, hibás kezelésből, az alapozáshoz alkalmatlan talajból származik, illetve nem támaszthat igényt különböző, a jelen ÁSZF-ben illetve a vonatkozó Vállalkozói Szerződésben nem feltételezett külső behatásokra hivatkozva. A Megrendelő, illetve harmadik felek által végrehajtott nem megfelelő módosítások vagy javítások és azok következményei tekintetében a Hibák miatti igényérvényesítés lehetősége hasonlóképpen kizárt.

6. A Megrendelő a kiegészítő teljesítéssel kapcsolatban felmerült költségek vonatkozásában, beleértve többek között az utazási, szállítási és anyagköltségeket, munkadíjakat, nem támaszthat igényt abban az esetben, ha ezen költségek azért magasabbak a tervezettnél, mert a Szállítmányt a Megrendelő telephelye helyett egy másik helyre kell szállítani, kivéve, ha ez az eltérő helyre történő szállítás a Szállítmány rendeltetésszerű működéséből következik.

7. A Szállító felelősséggel tartozik a Megrendelőnek a Szállító késedelmes vagy hibás teljesítése miatt a Megrendelőnek okozott kárért. Minden esetben kizárt a Szállító felelőssége a közvetett kárért, így különösen az elmaradt haszonért, termeléskieséséért, adatvesztésért. A felelősség az Vállalkozói Szerződéssel érintett valamennyi káresemény vonatkozásában a károkozással érintett Vállalkozói Szerződés összegére korlátozódik. A kártérítés mértékének korlátozása nem vonatkozik a rosszhiszeműen eltitkolt Hibákra, továbbá arra, ha a Szállító által szándékos vagy súlyos gondatlanságból vagy bűncselekménnyel okozott károkra, illetve életben, testi épségben vagy egészségben okozott károkra. A jelen VIII. fejezetben meghatározott igényeken kívül minden egyéb Hiba esetén fennálló Megrendelői igény, vagy az Vállalkozói Szerződés, ill. jelen ÁSZF megszegéséből eredő igény ki van zárva. A felek rögzítik, hogy a Ptk. 314.§-nak (2) bekezdése alapján fentiekben megállapított kártérítési felelősséget korlátozták, mivel a Szállítmány árai ezen kikötésre tekintettel kerültek megállapításra.

IX. A TELJESÍTÉS LEHETETLENÜLÉSE; A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

1. A szállítás lehetetlenülése esetén Megrendelő jogosult az ebből eredő kárának megtérítését követelni, kivéve, ha a lehetetlenülésért nem a Szállító a felelős. Minden esetben kizárt a Szállító felelőssége a közvetett kárért, így különösen az elmaradt haszonért, termeléskieséséért. A Megrendelő kártérítési igénye ugyanakkor a Szállítmány, amely a lehetetlenülés miatt az eredeti használatra alkalmatlan, értékének 10%-ában korlátozott. Ez a korlátozás nem alkalmazható a Szállító által szándékos, illetve súlyos gondatlanságból vagy bűncselekménnyel okozott károkért, illetve életben, testi épségben vagy egészségben okozott károkra. A felek rögzítik, hogy a Ptk. 314.§-nak (2) bekezdése alapján fentiekben megállapított kártérítési felelősséget korlátozták, mivel az árak ezen kikötésre tekintettel kerültek megállapításra.

1. Amennyiben a IV. fejezet 3. pontja tekintetében olyan előre nem látható esemény következik be, amely lényegében megváltoztatja a Szállítmány értékét vagy tartalmát, vagy amely jelentős hatással van a Szállító üzleti tevékenységére, akkor a vonatkozó Vállalkozói Szerződést az ésszerűség és a jóhiszeműség szabályai figyelembevételével módosítani kell. Amennyiben ez gazdasági okok miatt nem várható el a Szállítótól, akkor a Szállító jogosult az adott Vállalkozói Szerződéstől elállni. Amennyiben a Szállító gyakorolni kívánja elállási jogát, akkor köteles erről haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt az eset utóhatásairól történő tudomást szerzést követően. Ezt abban az esetben is alkalmazni kell, ha korábban a Megrendelővel a szállítási határidő meghosszabbításáról döntés született.

X. VITARENDEZÉS HELYE ÉS ALKALMAZANDÓ JOG

1. Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy kikötik – hatáskörtől függően – a Szolnoki Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

2. A jelen ÁSZF-re, illetve az annak alapján kötött Vállalkozói Szerződésekre a magyar jog az irányadó azzal, hogy az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben 1980-ban elfogadott egyezmény, a CISG szabályai nem alkalmazandóak.

XI. RENDKÍVÜLI FELMONDÁS

1. A jelen ÁSZF-ben, illetve Vállalkozói Szerződésben meghatározott megszüntetéshez való egyéb jogokon túl bármely fél az adott Vállalkozói Szerződést felmondhatja, ha a másik fél az Vállalkozói Szerződést súlyosan megszegte, és nem tesz meg minden ésszerű lépést a szerződésszegés orvoslása érdekében az erre vonatkozó értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül.

XII. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

1. A jelen ÁSZF vagy az Vállalkozói Szerződés egy vagy több rendelkezésének érvénytelensége semmilyen mértékben nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, kivéve, ha valamelyik fél számára már nem lenne ésszerű a szerződéses kötelezettségek fenntartása.

XIII. FENNTARTÁSI ZÁRADÉK

1. A szerződés teljesítésének a LAUNE Hungary Kft részéről az a feltétele, hogy a teljesítést ne gátolják külkereskedelmi jogi nemzeti vagy nemzetközi előírások, továbbá embargók (és/vagy egyéb szankciók).